+44 (0) 161 962 980 [email protected]
Sign up Sign in (0)

Általános Szerződési Feltételek

1. A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma

1.1. Alcimi Ltd. (4 & 6 Market Place Chapel-en-le-Frith SK23 0EN,továbbiakban: Szolgáltató) a szolgáltatásaira előfizető ügyfél(továbbiakban: Előfizető) részére a Szolgáltatási Szerződésben(továbbiakban: Szerződésben) meghatározott szolgáltatásokatbiztosítja, az érvényes árlistában és a jelen ÁSZF-ben foglaltfeltételek szerint.

1.2. Az Előfizető a megrendelés elküldésével elfogadja az ÁSZF-ben foglaltakat.

2. A Szolgáltató jogai és Kötelezettségei

2.1. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások, fejlesztések, melyek maximum 6 órát vehet igénybe alkalmanként.

2.2. A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megrendeléstől számított 2 munkanapon belül biztosítani. Kivételt képeznek azok a kiegészítő, harmadik fél által nyújtott szolgáltatások, melyeket a Szolgáltató közvetít az Előfizető felé. Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik.

2.3. A Szolgáltató díjmentesen technikai támogatást nyújt a megrendelt szolgáltatás igénybevételéhez. A technikai támogatás online felületen vehető igénybe az https://alcimiair.hu címen.

2.4. A Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat az Előfizető felé kiszámlázni. A számlázás minden hónap hónapfordulóján történik. Az első számlát a Szolgáltató megrendelést követően állítja ki melyet az Előfizető a Szerződés megkötésekor köteles teljesíteni, a szolgáltatás mindaddig nem vehető igénybe, míg az szolgáltatás ellenértéke nem érkezik be a szolgáltatóhoz.

2.5 A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Előfizető az alábbi pontok bármelyikét megszegi:

2.5.1. Tilos a WEB/VPS/dedikált szerver tárterületen törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat vagy a jóízlést sértő anyagok elhelyezése, hostolása.

2.5.2. Tilos a WEB/VPS/dedikált szerver tárterületen olyan programkód elhelyezése és futtatása, ami kárt okozhat,vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra, illetve a WEB/VPS/dedikált szerver számottevően lassítja, károsítja, üzemszerű működését gátolja, vagy a hálózatot bármely módon sebzi.

2.5.3. Tilos az Interneten kéretlen reklám célú e-mail-ek küldése valamint más felhasználók zaklatása, akár e-mail, akár tartalom, akár hálózati támadásokkal. Amennyiben hálózati támadást tapasztal a szolgáltató, úgy az ügyfél szolgáltatását azonnali hatállyal felfüggesztheti.

2.6. A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja az Előfizető által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok elvesztéséből származó anyagi károkért.

2.7. A Szolgáltató jogosult az Előfizető adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek az Előfizető írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra.

2.7.1. Elfogadom, hogy a alcimiair.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

2.8. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, a változás érvénybe lépése előtt 10 nappal korábban tájékoztatni kell az ügyfeleit.

2.9. A szolgáltató vállalja, hogy a szervereken külön előfizetési díj ellenében biztonsági mentéseket készít és azokat a megrendelő rendelkezésére bocsájtja.

2.10.Elfogadom, hogy a szolgáltatásom mindaddig aktív marad, amíg azt le nem mondom a kezelői felületemen keresztül, annak ellenértéke pedig automatikusan levonásra kerül a bankszámlámról.

2.11.Elfogadom, hogy amennyiben le kívánom mondani az aktív szolgáltatásomat, azt az adott ciklus végéig tehetem meg, mert az új ciklus elindulását követően nincs módunkban pénzt visszafizetni.

3. Az Előfizető jogai és kötelezettségei

3.1. Az Előfizető jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére a nap 24 órájában, a megrendelt időtartalomra.

3.2. Az Előfizető köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért az Előfizető felelősséggel tartozik.

3.3. Az Előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért az Előfizető felel.

3.4. Az Előfizető köteles az igénybevett szolgáltatásokért az árlistában megadott díjat megfizetni. Az előfizető elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására, törvényileg szabályozott mértékű késedelmi kamat felszámítására és az Előfizető adatainak átadására egy, a Szolgáltatóval kapcsolatban álló adósságbehajtó társaságnak.

3.5. Az Előfizető elfogadja, hogy amennyiben 1 hónapnál nagyobb mértékű díjtartozás áll fent a szolgáltató figyelmeztetés nélkül felmondhatja a szerződést.

3.6. Az Előfizető köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő változást 15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni.

4. A szerződés hatálya

4.1. Szerződés minimum 30 napra jön létre, viszont a lemondás elmulasztása esetén automatikusan a számlázási periódusnak megfelelően meghosszabbodik.

4.2. Mindkét fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a jelen szerőzdést megszegi.

4.3. A Szerződés rendes felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl. fizetési kötelezettség) alól.

4.4. A szolgáltatás felmondásáig keletkezett díjhátralék miatt a szolgáltató zárolhatja az ügyfél adatait, melyet egy hétig köteles tárolni. A türelmi idő lejáratakor a szolgáltató jogában áll törölni az ügyfél adatokat. A fennálló díjhátralék kezelése ügyében a szolgáltatónak jogában áll a díjhátralékot és a felmerülő költségeket behajtani az Előfizetőn, ebből kifolyólag átadhatja az adatokat harmadik fél számra.

5. Záró rendelkezés

5.1 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozón jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók. http://www.iszt.hu/iszt/alapszabaly.pdf

5.2 Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének,amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.

Copyright 2014-2023 © alcimi ltd - All Rights Reserved.